Ngành Công tác xã hội

Xin chọn môn học để tải tài liệu
Khối môn đại cương

Khối môn cơ sở ngành
    Văn hóa Việt Nam đại cương
    Gia đình học
    Giới và phát triển
    Hành vi con người và môi trường XH
    Lịch sử văn minh thế giới
    Nhập môn nhân học xã hội
    Pháp luật đại cương
    Phát triển học
    Phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu XH học
    Sức khỏe cộng đồng
    Tâm lý học phát triển
    Tâm lý học phát triển
    Tâm lý học xã hội

Khối môn chuyên ngành
    Anh sinh XH và những vấn đề XH
    Chính sách xã hội
    Công tác xã hội với cá nhân
    Công tác xã hội với nhóm
    Nhập môn công tác xã hội
    Quản trị ngành công tác xã hội
    Tham vấn
    Tổ chức và phát triển cộng đồng