Ngành Đạo diễn sân khấu

Xin chọn môn học để tải tài liệu
Khối môn đại cương
    Đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam
    Lịch sử văn học thế giới
    Lịch sử văn học Việt Nam

Khối môn cơ sở ngành
    Hình thể
    Hóa trang sân khấu
    Lịch sử sân khấu thế giới
    Lịch sử sân khấu Việt Nam
    Lý luận kịch
    Mỹ thuật sân khấu
    Phân tích tác phẩm âm nhạc
    Phân tích tác phẩm văn học kịch
    Phương pháp sân khấu truyền thống
    Sân khấu học đại cương
    Tiếng nói sân khấu

Khối môn chuyên ngành
    Đạo diễn
    Diễn viên