Ngành Giáo dục mầm non

Xin chọn môn học để tải tài liệu
Khối môn đại cương
    Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT

Khối môn cơ sở ngành
    Giáo dục mầm non
    Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ
    Sinh lý trẻ em
    Tâm lý học trẻ em
    Văn học trẻ em
    Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em

Khối môn chuyên ngành
    Giáo dục hòa nhập
    Lý luận và PP giáo dục thể chất cho trẻ em
    Lý luận và PP hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ em
    Lý luận và PP hướng dẫn trẻ làm quen môi trường xung quanh
    Lý luận và PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ em
    Lý luận và PP tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ em
    Lý luận và PP tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ em
    Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non