Ngành Quản trị hệ thống thông tin

Xin chọn môn học để tải tài liệu
Khối môn đại cương


Khối môn cơ sở ngành
    Cấu trúc dữ liệu
    Hệ cơ sở dữ liệu
    Hệ điều hành
    Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
    Kiến trúc máy tính
    Kỹ thuật đồ họa - CNTT
    Lập trình căn bản
    Lập trình hướng đối tượng C++
    Mạng máy tính
    Nhập môn công nghệ phần mềm
    Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
    Phân tích và thiết kế thuật toán
    Tin học lý thuyết
    Toán rời rạc
    UML

Khối môn chuyên ngành
    An toàn hệ thống và an ninh mạng
    An toàn và bảo mật thông tin
    Chiến lược kinh doanh và các HTTT
    Chiến lược phát triển hệ thống TT
    Giao diện người - máy
    Hệ thống thông tin kế toán
    Kiến trúc doanh nghiệp
    Lập trình Web
    Phân tích và thiết kế hệ thống HĐT
    Phát triển hệ thống thương mại điện tử
    Quản lý công nghệ
    Quản lý dự án tin học
    Thương mại điện tử - CNTT