Âm nhạc học đại cương

Giáo trình Âm nhạc cơ sở
   Nguồn: dangdangphuoc.violet.vn

Giáo trình Âm nhạc cơ bản 1 – ĐH Quy Nhơn
   Nguồn: qnu.edu.vn

Các bài xướng âm
   Nguồn: dangdangphuoc.violet.vn

Sáng tác ca khúc
   Nguồn: nguyentantaitc.blogtiengviet.net
Xem


Xem


Xem


Xem

Download .pdf Download .doc

Download .doc

Download .doc

Download .doc